Puzzles

Leicht zu lösen (XXII)

matun - 17. Okt '23
Eugene B. Cook
Wilkes' Spirit of the Times, 13.06.1868
Weiß am Zug

Mtt in 2 Zügen

Bitte PN an mich.
matun - 17. Okt '23
Alapin2, toby84 und CCarola. 👍
matun - 17. Okt '23
Vabanque und cutter. 👍
matun - 17. Okt '23
Markus3000. 👍
matun - 18. Okt '23
schach2018. 👍
matun - 18. Okt '23
haribo02. 👍
matun - 22. Okt '23
Auflösung:

1.Da1! droht S~#

1... Kg8 2.Se6#
1... Kh7 2.Sf5#